Kwidzyński Oddział PCO

Jolanta Kubiak opowiada o origami w Kwidzynie:

Historia origami w Kwidzynie  rozpoczęła się w 2000 roku, podczas mojego wakacyjnego pobytu na koloni letniej. Na jednym z turnusów spotkałam grupę dzieci, które razem ze swoją opiekunką składały papierowe figurki, układały kompozycje płaskie z kół i kwadratów. Zafascynowała mnie ta technika. W wolnych chwilach składałam proste formy razem z dziećmi. Z wakacji przywiozłam wiele ciekawych wzorów oraz podstawowe umiejętności składania papieru.

W późniejszym okresie dotarłam do wielu opracowań z instrukcjami, które wykorzystałam w pracy z dziećmi na  etapie kształcenia elementarnego. Wprowadziłam tę technikę do swojej pracy w świetlicy. Świadoma zalet tej techniki wykorzystywałam ją w pracy z dziećmi.  Naukę składania rozpoczynaliśmy od kompozycji z kół na płaszczyźnie. W następnym etapie powstawały prace z trójkątów i kwadratów. Wykonując kompozycje dzieci początkowo tworzyły je odtwórczo na podstawie moich prac. Z czasem jednak stawały się autorami własnych pomysłów o oryginalnych rozwiązaniach plastycznych. Szybko zauważyłam, że sztuka origami wkomponowana w różne zajęcia niesie za sobą daleko idące korzyści. Jako forma usprawnienia edukacji, jest prostym elementem pedagogicznym w pracy z dziećmi w każdych warunkach. Uczy logicznego myślenia, systematyczności, dokładności i precyzji manualnej, rozwija wyobraźnię przestrzenną, zdolności twórcze, jest głęboko wychowawczym zajęciem.

We wrześniu 2000 r. uczestniczyłam w Ogólnopolskiej Konferencji KOTE X „Origami w Terapii i Edukacji” w Warszawie, następnie w marcu 2001 r. w XI KOTE w Bydgoszczy.
W czasie  tych konferencji poznałam i nawiązałam współpracę z Dorotą Dziamską, prezesem Polskiego Centrum Origami, dyrektorem  Origami - Pracowni Pedagogicznej w Poznaniu.
Dorota Dziamska, pedagog, propagatorka sztuki origami, twórca systemu Edukacja przez ruch autorka programu dla klas I–III ,,Zbieram, poszukuję, badam”. Program ten realizuje podstawy kinezjologii edukacyjnej, co znacznie odróżnia się od wielu innych programów nauczania zintegrowanego. Samo pojęcie integracji autorka określa szeroko jako integrację umysłu i ciała.

W maju 2001 r. zaprosiłam p. Dorotę  na  spotkanie i pierwsze warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych Kwidzyna.
W trakcie spotkania doszło do utworzenia grupy uczestniczek pierwszej edycji kursu kwalifikacyjnego - Edukacja przez ruch - kinezjologiczny system  kształcenia i terapii  wg programu „Zbieram, Poszukuje, Badam”. Zwróciłam się z prośbą do władz  miasta o dofinansowanie kursu dla wszystkich uczestniczek. Otrzymałam dotację. Uzyskałam zgodę dyrekcji na prowadzenie zajęć   i warsztatów w szkole. Kurs rozpoczął się we wrześniu 2001 r.

Następnym krokiem było założenie Nauczycielskiego  Klubu Origami. W tym samym miesiącu prowadziłam warsztaty origami podczas miejskiej imprezy integracyjnej „POKONAĆ BARIERY”.

W grudniu klub zorganizował seminarium  dla nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli powiatu kwidzyńskiego „ORIGAMI JAKO NARZĘDZIE PRACY”. W trakcie seminarium zaproszeni goście uczestniczyli w warsztatach, prowadzonych przez grupę uczestniczek pierwszej edycji kursu kwalifikacyjnego, w ramach praktyki edukatorskiej. Muzyka, ruch, równoważenia lateralne, elementy origami, komunikacja interpersonalna – to wszystko było realizowane w niezwykle zaangażowanych grupach warsztatowych. Odnotowałam również duże zainteresowanie tego typu spotkaniami – większość osób wyraziła zainteresowanie dalszą organizacją warsztatów, czego skutkiem było utworzenie następnej  grupy uczestniczek drugiej edycji kursu kwalifikacyjnego – zajęcia rozpoczęły się we wrześniu 2002 r., a zakończyły w czerwcu 2003 r.
Odsłonięcie tablicy Oddziału PCO w KwidzynieW międzyczasie uczestniczki pierwszej edycji kursu przygotowywały się do obrony pracy dyplomowej. Było to opracowanie poradnika metodycznego do programu nauczania zintegrowanego „Zbieram - Poszukuję – Badam”  pt.: „Zbieram legendy, poszukuję korzeni, badam przeszłość”. Obrona pracy miała miejsce  we wrześniu  w trakcie  I Kongresu Nauczycieli Nauczania Początkowego  w Poznaniu.


Krąg miłośników origami znacznie się poszerzył. W czerwcu 2002 było nas już ponad 80 osób. Jako opiekun koła wystąpiłam do Stowarzyszenia Polskie Centrum Origami o utworzenie  Oddziału  w Kwidzynie. Uchwałą z dnia 15.10. 2002 r. PCO utworzyło lokalny oddział pod nazwą Kwidzyński Oddział Polskiego Centrum Origami, którego zostałam koordynatorem. Otwarciu Oddziału towarzyszyło odsłonięcie tablicy, podczas  uroczystości  Jubileuszu 40–lecia Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kwidzynie  i 15-lecia nadania jej  imienia.

Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym został wybrany Zarząd Oddziału i określone cele i zadania tj.

 • Organizowanie zajęć upowszechniających sztukę składania papieru na kołach plastycznych, kołach  origami, w świetlicach szkolnych  i terapeutycznych.
 • Wykorzystanie wiedzy zdobytej na kursie „Zbieram – Poszukuje – Badam” na zajęciach dydaktycznych.
 • Usprawnianie zaburzonych funkcji  dziecka na zajęciach reedukacyjnych,  wyrównawczych, terapeutycznych.
 • Wymiana doświadczeń między członkami oddziału.
 • Koordynowanie pracą kół i klubów.
 • Nawiązanie współpracy między ośrodkami kultury, placówkami oświatowymi, organizacjami i stowarzyszeniami.
 •  Współpraca z Polskim Centrum Origami i Origami – Pracownią  Pedagogiczną w Poznaniu.
 • Organizowanie konkursów i wystaw.
 • Organizowanie  „Zielonej szkoły z origami”.

Sztukę origami traktujemy jako formę wspierania edukacji, którą można wykorzystać na lekcji, i to nie tylko plastyki, czy pracy-techniki, ale i matematyki, w gabinecie pedagoga szkolnego podczas zajęć reedukacyjnych, w muzyce, geografii, językach, terapii  i rehabilitacji.

 Popularyzujemy sztukę origami jako:

 • sposób spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań,
 • formę wspierania edukacji szkolnej, zarówno w nauczaniu początkowym, jak  i w klasach starszych,
 • działalność terapeutyczną, reedukacyjną,
 • formę pracy z dzieckiem wybitnie uzdolnionym, dzieckiem nie przejawiającym uzdolnień, jak i z dzieckiem o poważnych niepowodzeniach szkolnych,
 • formę pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Proponujemy swoim członkom różnorodne formy działania w klubach, kołach origami, w  kołach  koleżeńskich. Organizujemy kursy, seminaria i  warsztaty doskonalące w różnych technikach składania papieru  - origami płaskie lub przestrzenne - czy w różnych kierunkach tej sztuki: origami modułowe, kirikomi origami.

Stowarzyszenie Polskie Centrum Origami posiada wiele materiałów, wzorów i propozycji zajęć z dziećmi. W naszych kręgach znajdują się nauczyciele, trenerzy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii - Edukacja przez ruch  w zakresie: pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej   i nauczania zintegrowanego. Posiadając dodatkowe kwalifikacje możemy skuteczniej poszerzać ofertę edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą szkoły. Uczestniczymy w pracach zespołów edukacyjnych.

Szkoła Podstawowa Nr 6 jest organizatorem  wielu imprez popularyzujących sztukę origami, przeznaczonych nie tylko dla uczących się w niej dzieci. Współpraca z placówkami oświatowymi z organizacjami lokalnymi, z samorządem  polega na organizowaniu kursów, seminariów, imprez plenerowych.    
W ramach wymiany doświadczeń  i samokształcenia   zorganizowaliśmy:

 • trzy edycje kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli woj. pomorskiego
 • seminaria
 • warsztaty metodyczne na radach pedagogicznych
 • warsztaty plenerowe
 • konferencje
 • kongresy
 • lekcje koleżeńskie, otwartE.    

Szkoła nasza  jest miejscem, w którym spotykają się na szkoleniach i warsztatach miłośnicy origami, które jest tu elementem doświadczeń wielu nauczycieli, pedagogów, wychowawców świetlic. W czasie trwania warsztatów i zajęć uczestnicy  przede wszystkim mogą zapoznać się z metodyką wprowadzania systemu - Edukacja przez ruch, szeroką gamą wzorów orIgami, jak również wymieniać się doświadczeniami z dziedziny edukacji. Poprzez  doskonałą zabawę sami doświadczają, że origami dostarcza wiele radości, działa  kształcąco na osobowość, rozwija wyobraźnię, samodzielność. Mogą do potrzeb edukacji szkolnej  wykorzystać origami jako walor estetyczny, artystyczny i kształcący.
Jesteśmy pierwszym  oddziałem  PCO, który działa na terenie naszego województwa. Szkolimy trenerów systemu Edukacja przez ruch, którzy wprowadzając elementy tego programu w dydaktyce wspierają u uczniów m.in.:

 • rozwój procesów poznawczych i zaciekawień,
 • rozwój umiejętności komunikowania się,
 • rozwój społeczny
 • podejmowanie samokontroli i samokształcenia
 • rozwój  pasji twórczych
 • rozwój psychoruchowy

Nasza szkoła od 2000 r. funkcjonuje jako placówka z klasami integracyjnymi. Jedną z form integrujących niepełnosprawne dzieci ze zdrowymi rówieśnikami,  rozwijającą ich artystyczne zdolności, są warsztaty origami, których celem jest:

 • integracja środowiska związanego z edukacją i rehabilitacją dzieci  o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • umocnienie współpracy pomiędzy rodzicami oraz nauczycielami dzieci niepełnosprawnych,
 • prezentacja i promowanie  wypracowanych skutecznych sposobów zastosowania origami w edukacji specjalnej,
 • wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie wykorzystania w edukacji, rehabilitacji i terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i pobudzanie współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami: specjalistami, nauczycielami, rodzicami - w zakresie wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych (własnoręcznie wykonują pocztówki   okolicznościowe, świąteczne, obrazki, kompozycje kwiatowe, stroiki świąteczne, które są wysyłane do zaprzyjaźnionych osób  i instytucji).
 • ·wykorzystywanie doznań dotykowych, rozwijanie ciekawości poznawczych i mobilizowanie do działań.            

Tydzień IntegracjiZ okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych i otwarcia się w kierunku Unii Europejskiej uczestniczyliśmy
w I Międzynarodowej Konferencji nt. „Prawa osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej”, przeprowadziliśmy warsztaty dla gości ze Szwecji i Niemiec. Spotkanie to było okazją do wspólnych działań opartych na aktywności włączającej osoby niepełnosprawne. Byliśmy również współorganizatorami Konferencji dla rodziców na temat: „Prawa rodziców w Unii  Europejskiej”.  Na II Międzynarodowy Kongres Pedagogów Pracujących na rzecz integracji, który odbył się we wrześniu 2004 r. przybyli  zaproszeni przedstawiciele Szwecji oraz nauczyciele i pedagodzy z całej Polski.

W ramach szkolnego programu  „Dni integracji – pod wspólnym parasolem”  uczestniczyliśmy w zabawach integracyjnych, muzyczno-tanecznych, plastycznych, sportowych. Symbol parasola stał się tematem warsztatów orgiami, w których wzięli udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i  administracji. Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy uczniów kwidzyńskich szkół podstawowych  i przedszkoli. Do szkoły przybyły władze miasta, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przyjaciele szkoły, rodzice i „wszyscy razem”  składaliśmy papierowe parasolki. 

Uczestnicy "Zielonej Szkoły z origami"Jako jedyny Oddział w Polsce zorganizowaliśmy  imprezę plenerową  Zieloną Szkołę z Origami. „PAPIEROWE POŻEGNANIE LATA” odbyło się w Brachlewie do którego zjechali  się uczniowie czterech kwidzyńskich szkół podstawowych (SP4, SP 5, SP 6, SP 3) oraz goście ze Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu. Podczas dwudniowego pobytu dzieci uczyły się nowych technik składania papieru z zastosowaniem metody Edukacja przez ruch. Działały indywidualnie i grupowo, tworząc piękne prace o tematyce odchodzącego lata. Po wyjeździe dzieci odbyło się także spotkanie nauczycieli i wychowawców  zainteresowanych składaniem papieru. Przybyli goście ze szkół podstawowych i przedszkoli powiatu kwidzyńskiego. Odbyły się warsztaty nt.  Origami – metoda nauczania pośredniego. Sztuka origami jest typowym przykładem metod nauczania pośredniego, oczywiście wówczas, gdy uczy jej odpowiedzialny nauczyciel, który potrafi czynności składania papieru nadać istotny sens działań pedagogicznych. Już samo ciągłe manipulowanie przez dziecko papierem stwarza dziesiątki różnorodnych etapów, które nauczyciel powinien wykorzystać dla pozytywnych wzmocnień ucznia - zrobiłeś dobrze, wspaniale, osiągnąłeś sukces itd. Każdy etap składania może stwarzać serię dodatkowych sytuacji dydaktycznych, pobudzających wszelkie procesy uczenia się. PAPIEROWE FERIE Z ORIGAMI – to warsztaty plenerowe rozpoczynające ferie zimowe 2005 r. Wyjazd do Szkoły Podstawowej w  Dzierzgonia  stał się wielkim wydarzeniem bowiem ilość uczestników spotkania przekroczyła wszelkie oczekiwania. 115 uczniów uczestniczyło w 5 warsztatach tematycznych. Dla rodziców odbyły się warsztaty : wykorzystanie origami  w dekoracjach  przyjęć uroczystościach  rodzinnych.

Efektem   popularyzowania  imprez kulturalnych związanych z origami, także dla osób niepełnosprawnych i ich środowiska oraz współpracy  z organami administracji  samorządowej, instytucjami i organizacjami społecznymi były:

 • Miejska impreza integracyjna „ Pokonać Bariery” warsztaty dla osób niepełnosprawnych – 21.09.2001 r.
 • Pozalekcyjne zajęcia dla dzieci z Rzymskokatolickiej Parafii św. Jana Ewangelisty – luty 2003 r.
 • Cykl zajęć świetlicowych dla dzieci z Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – czerwiec 2003 r.
 • V Festyn Trzeciomajowy w Cyganach – warsztaty dla dzieci i dorosłych – maj 2004 r.
 • Cykliczne zajęcia dla 5,6-latków z przedszkola „Chatka Puchatka” w Kwidzynie – 2005 r.
 • „Zima z origami” – 2-dniowe spotkania i warsztaty dla dzieci i rodziców - Dzierzgoń 14-15 styczeń 2005 r.
 • Lato z Telewizją Gdańsk – warsztaty dla mieszkańców Kwidzyna – 19.08.2006 r.
 • Akcja charytatywna na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” warsztaty dla dzieci – 03.12.2006 r.
 • Godzina „O” – start Festiwalu Origami-Polska’2007, koordynowanie akcji w szkołach podstawowych, przedszkolach w Kwidzynie i powiecie m.in Prabutach, Obrzynowie, Gardei, Dzierzgoniu, Liczu, Rakowcu, Morawach.
 • Tydzień Integracji „Pod wspólnym parasolem” – warsztaty dla VIP-ów.
 • Festiwal Origami Polska’2007 – warsztaty dla zwiedzających wystawę ok. 500 osób – marzec 2007 r.
 • „Wiosenne origami”, zajęcia dla uczniów kl. I-VI Szkoły Podstawowej w Cyganach – 30.03.2009 r.
 • Otwarta Szkoła – „Co może zrobić dziecko i rodzic” – marzec 2010 r.
 • Akcja WOŚP – „Orkiestrowe origami”, warsztaty dla mieszkańców Kwidzyna – 2009 – 2011.
 • Otwarta szkoła – „Warsztaty origami dla dziecka, taty i mamy” – marzec 2011 r.

W celu upowszechniania sztuki origami jako narzędzia i metody edukacyjnej jak    i  dostarczenia wiedzy i umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem elementów systemu Edukacja przez ruch zorganizowaliśmy:

                                         
WARSZTATY METODYCZNE                                                               

 • Edukacja przez ruch - WDN SP6 - 20.12.2001
 • „Wiosenne tulipany” – WDN SP6 - 10.02.2003
 • III Regionalna Konferencja Integracyjna „Formy wspierania uczniów o specjalnych potrzebach integracyjnych”  warsztaty - Włocławek - 20.03.2004
 • „Origami jako metoda nauczania pośredniego” - 20.09.2004 Zielona Szkoła w Brachlewie 
 • II Międzynarodowy Kongres Pedagogów Pracujących na rzecz Integracji „ Edukacja przez ruch. Integracja sensoryczna w szkole i przedszkolu” – warsztaty dla gości ze Szwecji - 16-18.09.2004
 • XV Ogólnopolska Konferencja Origami w Terapii i Edukacji  - „Papierowe skrzydła drogą do sukcesu” – multimedialna prezentacja KOPCO Warszawa - 23.10.2004     
 • Wykorzystanie origami jako elementu dekoracji – warsztaty dla PPP w Kwidzynie - 11.02.2005  
 • III Międzynarodowy Kongres Pedagogów Pracujących Na Rzecz Integracji Edukacja przez ruch - system, w którym nauczyciel odkrywa dziecięce umiejętności - warsztaty: „Podróż w  magicznej parasolce do pradziejów Kwidzyna”,  „Jesienna nuta”;  „Na przekór jesiennej słocie” - 15.11.2005                               
 • Edukacja przez ruch w katechezie  - warsztaty dla katechetów i kleryków. Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Elbląg  - grudzień 2006, marzec 2007
 • „Para spod parasola” i „ Jesienne kwiaty” warsztaty dla rodziców - 09.10.2006
 • Akcja charytatywna na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”  warsztaty dla uczestników i opiekunów - 03.12.2006  
 • „Być przedszkolakiem - być uczniem" -  warsztaty dla  gości z Niemiec i Finlandii - 9.05.2006
 • „Origami dla każdego” - cykliczne warsztaty dla nauczycieli szkół i przedszkoli, pedagogów  cały rok 2007/2008  SP6
 • Edukacja przez ruch - „Smerfowe prezenty gwiazdkowe”  warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli 3.12.2008
 • Warsztaty dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów   „Jesienne inspiracje” - 28.10.2009
 • Warsztaty dla rodziców „ Co może robić dziecko i rodzic” Dzień Otwartej Szkoły - marzec 2010
 • "Jesienne inspiracje" - warsztaty - 05.10.2010
 • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli wg  systemu Edukacja przez ruch - grudzień 2010
 • „Warsztaty origami  dla dziecka, taty i mamy” Dzień Otwartej Szkoły - marzec 2011

   

SEMINARIA

 • „Origami w edukacji wczesnoszkolnej” - 12.12.2001, SP6
 • Edukacja przez ruch – kinezjologia edukacyjna w szkole i przedszkolu „Origami jako narzędzie pracy” - 27.03.2004, SP5 
 • „Otwórz papierowe okno baw się z nami”  - zabawy dydaktyczne w edukacji elementarnej - 28.04.2004, SP4 

   

KURSY DOSKONALACE I  KWALIFIKACYJNY  „ ZBIERAM - POSZUKUJĘ – BADAM”

 • I edycja  -  29 ucz. w tym 11 z SP6, rok szk. 2002/2002
 • II edycja – 30 ucz. w tym 11 z SP6,  rok szk.2002/2003
 • III edycja – 22 SP6, rok szk. 2003/2004
 • IV edycja – SP Prabuty
 • 2-dniowe warsztaty  20-21.10.2010

POWIATOWY KONKURS  ORIGAMI

 • I „Papierowa wiosna”- marzec 2003
 • II „W papierowym ogrodzie” – kwiecień 2004
 • III „W zaczarowanym ogrodzie baśni Andersena” - kwiecień 2005
 • IV „Tajemnica wielkanocnego jajka” - marzec 2006
 • V „Sztuka ludowa Dolnego Powiśla – wzór haftu powiślańskiego z origami” - marzec 2007
 • VI „Tajemnice mórz i oceanów”- czerwiec 2008
 • VII „Leśna Mandala" - czerwiec 2009
 • VII „Wierszy słuchamy - ilustracje wymyślamy” – ilustracje do wierszy Agnieszki Frączek

 Więcej zdjęć w galerii Oddziału PCO w Kwidzynie